Giá Microsoft cho doanh nghiệp lớn

Chọn phiên bản Microsoft 365 của bạn

 

 

 

Microsoft 365 E3

$32.00 USD
/ người dùng / tháng

  • Email doanh nghiệp an toàn và hoàn chỉnh
  • Cuộc họp video có 100 người tham dự
  • 30 GB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng
  • Tính năng kiếm soát bảo mật và quản lí
  • Dịch vụ hỗ trợ thông thường.

Microsoft 365 F3

$10.00 USD
/ người dùng / tháng

  • Email doanh nghiệp an toàn và hoàn chỉnh + eDiscovery, khả năng lưu giữ dữ liệu
  • Cuộc họp video có 250 người tham gia + tính năng ghi âm, theo dõi tình hình tham dự
  • 5 TB bộ nhớ đám mây cho mỗi người dùng
  • Các tính năng kiểm soát nâng cao về bảo mật bao gồm có Vault và quản lý thiết bị đầu cuối nâng cao
  • Dịch vụ hỗ trợ thông thường (nâng cấp lên dịch vụ hỗ trợ nâng cao).