MPORTANT: Your G Suite account will close in 15 days

MPORTANT: Your G Suite account will close in 15 days

13/11/2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BLOGY VIỆT NAM 0

Khi tài khoản admin G Suite của bạn nhận được thông báo:

MPORTANT: Your G Suite account will close in 15 days


Hello Administrators,
It appears your G Suite account xyz.com and subdomain: abc.com. was acquired in a way that is prohibited under our G Suite Agreement [1]. Your account needs to be converted to a valid edition [2] within 15 days if you wish to continue using it.
To convert your account to a valid edition, upgrade [3] to G Suite Basic before 23-11-2020. Your account will be suspended on 23-11-2020 (November) if you have not upgraded it by then.
If you decide not to continue using Google services you can migrate your data [4]. We recommend that you migrate your data no later than 20-11-2020.
Thank you for your prompt attention to this matter,
The G Suite Team

Google Dịch:

QUAN TRỌNG: Tài khoản G Suite của bạn sẽ đóng sau 15 ngày
Xin chào các quản trị viên,
Nó xuất hiện tài khoản G Suite của bạn domain.com và tên miền phụ: domain01.com. đã được mua theo cách bị cấm theo Thỏa thuận G Suite của chúng tôi [1]. Tài khoản của bạn cần được chuyển đổi sang phiên bản hợp lệ [2] trong vòng 15 ngày nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng.
Để chuyển đổi tài khoản của bạn sang phiên bản hợp lệ, hãy nâng cấp [3] lên G Suite Basic trước ngày 23-11-2020. Tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng vào ngày 23-11-2020 (tháng 11) nếu bạn chưa nâng cấp tài khoản trước đó.
Nếu bạn quyết định không tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Google, bạn có thể di chuyển dữ liệu của mình [4]. Chúng tôi khuyên bạn nên di chuyển dữ liệu của mình không muộn hơn ngày 20-11-2020.
Cảm ơn bạn đã quan tâm kịp thời đến vấn đề này,
Nhóm G Suite

Để được tư vấn và hỗ trợ khi nhận được thông báo như trên vui lòng liên hệ BLOGY (Partner của Google tại thị trường Đông Nam Á)

Hotline: 0967272311

Email: info@blogy.vn

Viết bình luận

Địa chỉ Email của quý khách sẽ được bảo mật.